TALKING STICK S Time Player HC A B
FLT NET NET
7/18/19
7:04 AM Don Fraser 16A    
29 in cart & balls Peter Packard 22B    
7:04 Consecutive Jim Tolar 25B    
Don Fraser Gene Lahann 25B    
480-947-7904        
dfraser18@gmail.com 7:12 AM Mark Crawford 15A    
Dave Sunderland 3A    
A Flight thru 18 Andy Cope 10A    
B Flight 19 and up John Beasley 20B    
       
7:20 AM Deni Dunlop 30B    
Dick Brown 22B    
Next Event 7-25-19 John Hinds 23B    
Apache Wells Joe Hattrup 14A    
7am Shotgun        
$24 inc tax,cart & Hot Dog 7:28 AM Lou Frace 20B    
$15 walking - no frills Bob Beck 34B    
Gene Lahann Rich Kalesz 18A    
480-988-5720        
lahannman@cox.net        
7:36 AM Rob Hand 26B    
Kathy Hand 19B    
Men play Gold/Jade Combo tees Dave Bothwell 22B    
       
Super Seniors/Women play        
Jade tees 7:44 AM Dan Toomey 17A    
Paul Montgomery 18A    
Richard Sutherland 19B    
Paul Schneider 22B